บริการของเรา

“Hippo Wealth Thailand” เป็นบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน ตามความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าแต่ละราย หรือ Boutique Investment Advisory Company ให้กับลูกค้าบุคคล (Individual) ลูกค้าสำนักงานครอบครัว (Family Office) และลูกค้าองค์กร (Corporate) ที่ต้องการลงทุนภายใต้การให้คำปรึกษาของบริษัทฯ มูลค่าเงินลงทุนตั้งแต่ 15 ล้านบาทขึ้นไป โดยเน้นไปที่หุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนชั้นนำของประเทศ เพราะเราเชื่อว่าลูกค้าทุกคนคือคนพิเศษ และการลงทุนที่เหมาะสมของแต่ละคนไม่เหมือนกัน (No One-Size-Fits-All Investment) โดยมีการจัดทำบทวิเคราะห์การลงทุน ทั้งรูปแบบกลยุทธ์ในภาพรวม และแบบเจาะจงรายหลักทรัพย์ เป็นข้อมูลสนับสนุนการให้คำปรึกษา แนะนำ และออกแบบพอร์ตการลงทุน รวมทั้งมีหลักสูตรความรู้ด้านการลงทุนตามแนวทางที่เป็นมาตรฐาน และปรัชญาการลงทุนของ “Hippo Wealth Thailand” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจลงทุนของลูกค้า ประกอบกับการคำนึงถึงความโปร่งใสเป็นที่สุด จะสามารถทำให้ลูกค้ามีการลงทุนที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่ดี หรือ High-Quality and Strong-Performing Investment ในระยะยาว ตามปรัชญาในการลงทุนของบริษัทได้

การให้บริการของเรา (Types of Services Offered)

การให้บริการในฐานะบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนของ “Hippo Wealth Thailand” คือการให้บริการที่ปรึกษา ออกแบบ และดูแลพอร์ตการลงทุน โดยมีการจัดทำบทวิเคราะห์การลงทุน เป็นข้อมูลสนับสนุน

  • บริการการวางแผนการลงทุน : บริษัทฯจะให้ปรึกษา ออกแบบ และดูแลพอร์ตการลงทุน ตามความต้องการแบบเฉพาะเจาะจงของลูกค้า (On-Demand Investment Advisory Service) ผ่านการกำหนดเป้าหมายและแผนการลงทุนในระยะยาว (Long-Term Focus) มากกว่า 5 ปี โดยจะเน้นไปที่หุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้กับนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลในประเทศไทย โดยผู้วางแผนการลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบุคลากรที่ได้รับความเห็นชอบการเป็นผู้วางแผนการลงทุนจากสำนักงาน ก.ล.ต.
  • บริการการจัดทำบทวิเคราะห์ : บริษัทฯจะจัดทำบทวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analysis) โดยมีนักวิเคราะห์ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบุคลากรที่ได้รับความเห็นชอบการเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนฯจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้จัดทำบทวิเคราะห์ ทั้งรูปแบบการวิเคราะห์แนวโน้มของสภาวะการลงทุนในภาพรวม กลยุทธ์การลงทุน และแบบเจาะจงรายหลักทรัพย์ ซึ่งจะเน้นไปที่ตราสารทุนของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้บริษัทฯจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโดยตรงจากลูกค้า (Fee-Only Investment Advisor) ในรูปแบบของค่าธรรมเนียมรายปี (Annual Fee) และค่าธรรมเนียมตามผลตอบแทน (Performance Fee) บนมูลค่าสินทรัพย์ลงทุนสุทธิภายใต้หรือเกิดจากการให้คำปรึกษาของบริษัทฯ เท่านั้น

การดำเนินธุรกิจของเรา (Business Model Idea)

  • บริษัทฯจะให้คำแนะนำการลงทุน และการวางแผนการลงทุน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ (Fair Dealing) รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการ เป้าหมาย ลักษณะเฉพาะบุคคล เงื่อนไขการลงทุน และระดับความเสี่ยงที่แท้จริงของลูกค้า ตามหลักแห่งความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรอบคอบ (Fiduciary Standard)
  • บริษัทฯจะเก็บค่าธรรมเนียมโดยตรงจากลูกค้า (Fee-Only Investment Advisor) บนมูลค่าสินทรัพย์ลงทุนที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเท่านั้น โดยไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมอื่นๆที่อาจมีผลต่อความเป็นกลางในการให้คำแนะนำการลงทุนของบริษัทฯเพิ่มเติมจากลูกค้า เช่นค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ฯ หรือค่าธรรมเนียมในการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เป็นต้น
  • ลูกค้าจะต้องใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และบัญชีธนาคารของตัวเองในการทำธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของตัวเอง โดยที่บริษัทฯจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับดูแลและเก็บรักษาทรัพย์สินใดของลูกค้าทั้งสิ้น

รายละเอียดการให้บริการ

เราทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ออกแบบพอร์ต และดูแลพอร์ตการลงทุนให้กับลูกค้าผ่านเอกสารการลงทุน (Fund Fact Sheet) ควบคู่ไปกับบริการ ดังนี้