บทความการลงทุน

“Hippo Wealth Thailand” …. นำเสนอสาระและแนวคิดดีดีเกี่ยวกับการสร้างกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นที่คนทั่วไปเข้าใจง่าย และเอาไปใช้ได้จริง จากณาศิส ประเสริฐสกุล หรือ “นายหมูบิน” ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ฮิปโป เวลธ์ (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ ฮิปโป เวลธ์ ไทยแลนด์ ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจากกระทรวงการคลัง และภายใต้การกำกับของสำนักงาน ก.ล.ต. มีความเชี่ยวชาญอย่างมากในการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการ หรือ Corporate-Value Creation ได้อย่างชัดเจน ในระดับราคาและจังหวะเวลาที่เหมาะสม (Good Company, Good Price and Good Timing)

ข่าวประชาสัมพันธ์

“Hippo Wealth Thailand” …. นำเสนอสาระและแนวคิดดีดีเกี่ยวกับการสร้างกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นที่คนทั่วไปเข้าใจง่าย และเอาไปใช้ได้จริง จากณาศิส ประเสริฐสกุล หรือ “นายหมูบิน” ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ฮิปโป เวลธ์ (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ ฮิปโป เวลธ์ ไทยแลนด์ ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจากกระทรวงการคลัง และภายใต้การกำกับของสำนักงาน ก.ล.ต. มีความเชี่ยวชาญอย่างมากในการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการ หรือ Corporate-Value Creation ได้อย่างชัดเจน ในระดับราคาและจังหวะเวลาที่เหมาะสม (Good Company, Good Price and Good Timing)