เปิดตัว ฮิปโป เวลธ์ ไทยแลนด์ บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนในหุ้นไทยแบบเอ็กซ์คลูซีฟ
ภายใต้คอนเซ็ปต์ “High-Quality and Strong-Performing Investment”

เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ฮิปโป เวลธ์ (ไทยแลนด์จำกัด หรือ ฮิปโป เวลธ์ ไทยแลนด์ ภายใต้การนำของผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนชั้นนำของประเทศ หลังจากที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก... ให้เริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน เดินหน้าทันทีในการให้บริการที่ปรึกษาการลงทุน และออกแบบพอร์ตการลงทุนแบบเอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า โดยจะเน้นไปที่หุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ พร้อมลุยยกระดับคุณภาพของการบริการ ผ่านการจัดทำบทวิเคราะห์การลงทุนที่มีคุณภาพ เป็นข้อมูลสนับสนุนการลงทุน รวมทั้งมีการจัดทำหลักสูตรการให้ความรู้ด้านการลงทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจลงทุนของลูกค้า ภายใต้การให้บริการจากที่ปรึกษาการลงทุนที่เชี่ยวชาญและมีความน่าเชื่อถือ

นายณาศิส ประเสริฐสกุล ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ฮิปโป เวลธ์ (ไทยแลนด์จำกัด กล่าวว่าเพราะเราเชื่อว่าลูกค้าทุกคนคือคนพิเศษ และการลงทุนที่เหมาะสมของแต่ละคนไม่เหมือนกัน (No One-Size-Fits-All Investment) ดังนั้น ฮิปโป เวลธ์ ไทยแลนด์ ที่เราวางสถานะของตัวเองเป็น Boutique Investment Advisory Company จะนำเสนอบริการที่ปรึกษาการลงทุน และดูแลพอร์ตการลงทุน ตามความต้องการที่แท้จริง (Specific Needs) ของลูกค้าแต่ละรายเท่านั้น ให้กับลูกค้าบุคคล (Individual) ลูกค้าสำนักงานครอบครัว (Family Office) และลูกค้าองค์กร (Corporate) ที่ต้องการลงทุนภายใต้การให้คำปรึกษาของบริษัทฯ มูลค่าเงินลงทุนตั้งแต่ 15 ล้านบาทขึ้นไป ผ่านการกำหนดเป้าหมายและแผนการลงทุนในระยะยาว (Long-Term Focus) มากกว่า 5 ปีร่วมกัน โดยเน้นไปที่หุ้นในตลาดหุ้นไทย โดยมีการจัดทำบทวิเคราะห์การลงทุนที่มีคุณภาพ ทั้งรูปแบบกลยุทธ์ในภาพรวม และแบบเจาะจงรายหลักทรัพย์ เป็นข้อมูลสนับสนุนการให้คำปรึกษา แนะนำ และออกแบบพอร์ตการลงทุน รวมทั้งมีหลักสูตรความรู้ด้านการลงทุนตามแนวทางที่เป็นมาตรฐาน และปรัชญาการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจลงทุนของลูกค้า ประกอบกับการคำนึงถึงความโปร่งใสเป็นที่สุด จะสามารถทำให้ลูกค้ามีการลงทุนที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่ดี หรือ High-Quality and Strong-Performing Investment ในระยะยาว ตามปรัชญาในการลงทุนของบริษัทได้

ทั้งนี้ ฮิปโป เวลธ์ ไทยแลนด์ อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของนายณาศิส ประเสริฐสกุล ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่มีประสบการณ์อย่างยาวนานเกือบ 20 ปี ในการเป็นผู้บริหารระดับสูง กรรมการ และที่ปรึกษาฯ ในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนชั้นนำของประเทศไทย ในสายงานบริหารการลงทุนวิเคราะห์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุน โดยผ่านการศึกษาและอบรมในหลักสูตรขั้นสูง ด้านบริหารการลงทุนการจัดการทางการเงิน และกลยุทธ์องค์กร จากสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก รวมทั้งมีใบอนุญาตนักวิเคราะห์การลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน จากสำนักงาน ก... ด้วย โดยก่อนหน้าที่จะก่อตั้ง ฮิปโป เวลธ์ ไทยแลนด์ นายณาศิส ประเสริฐสกุล ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Deputy CEO) ผู้บริหารสูงสุด สายงานการลงทุนและกลยุทธ์องค์กร ของ บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (TIPH) รวมทั้งเคยผ่านการทำงานในฐานะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนักกลยุทธ์การลงทุน กับบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำของประเทศหลายแห่ง

เรามีความเชี่ยวชาญอย่างมากในการลงทุนในหุ้น และเพื่อให้ลูกค้ามีการลงทุนที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดในระยะยาว เราจะแนะนำการลงทุนเฉพาะหุ้นของบริษัทที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจ, Business Model และผู้บริหาร ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการ หรือ Corporate-Value Creation ได้อย่างชัดเจนเท่านั้น โดยพิจารณาควบคู่ไปกับปัจจัยในด้านของคุณภาพทางการเงิน (Financial Quality) มูลค่าที่เหมาะสม (Fair Value) ผลตอบแทนรวม (Total Income) และโมเมนตั้มของราคา (Price Momentum) ซึ่งการตัดสินใจลงทุนจะต้องมีการกำหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน หรือ Rules-Based Investing ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะมีการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ดี ในราคาและจังหวะเวลาที่เหมาะสมจริงๆ หรือ Good Company, Good Price and Good Timing จริงๆ ภายใต้การดูแลของเรานายณาศิส ประเสริฐสกุล กล่าวด้วยความมั่นใจ

ท่านนักลงทุนที่สนใจบริการที่ปรึกษาการลงทุน และดูแลพอร์ตการลงทุนแบบครบวงจร (Full Services) ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ฮิปโป เวลธ์ (ไทยแลนด์จำกัด สามารถพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.hippowealth.co.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ เบอร์โทร 081-989-3194 และ Official Line : @hippowealthth ในเวลา 8.30-17.30 . ของทุกวันทำการ