“Hippo Wealth Thailand”

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ฮิปโป เวลธ์ (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ “Hippo Wealth Thailand” เป็นสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน ให้กับนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลในประเทศไทย ภายใต้ใบอนุญาตที่ปรึกษาการลงทุนที่ได้รับการอนุมัติโดยกระทรวงการคลัง และภายใต้การกำกับการประกอบธุรกิจของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงาน ก.ล.ต.

บริษัทฯให้บริการที่ปรึกษาการลงทุน และออกแบบพอร์ตการลงทุน ตามความต้องการแบบเฉพาะเจาะจงของลูกค้า (On-Demand Investment Advisory Service) ผ่านการกำหนดเป้าหมายและแผนการลงทุนในระยะยาว (Long-Term Focus) มากกว่า 5 ปี โดยจะเน้นไปที่หุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจ, Business Model และผู้บริหาร ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการ หรือ Corporate-Value Creation ได้อย่างชัดเจนเท่านั้น โดยพิจารณาควบคู่ไปกับปัจจัยในด้านของคุณภาพทางการเงิน (Financial Quality) มูลค่าที่เหมาะสม (Fair Value) ผลตอบแทนรวม (Total Income) และโมเมนตั้มของราคา (Price Momentum) ซึ่งการตัดสินใจลงทุนจะต้องมีการกำหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน หรือ Rules-Based Investing

โดยที่บริการให้คำแนะนำการลงทุน และการวางแผนการลงทุนของบริษัทฯ จะมีการจัดทำบทวิเคราะห์การลงทุน ทั้งรูปแบบกลยุทธ์ในภาพรวม และแบบเจาะจงรายหลักทรัพย์ เป็นข้อมูลสนับสนุนการให้คำปรึกษา แนะนำ และออกแบบพอร์ตการลงทุน รวมทั้งมีหลักสูตรความรู้ด้านการลงทุนตามแนวทางที่เป็นมาตรฐาน และปรัชญาการลงทุนของ “Hippo Wealth Thailand” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจลงทุนของลูกค้าภายใต้การให้คำปรึกษาของบริษัทฯ หรือ Knowledge-Based Investment Advice เพื่อให้ “ลูกค้ารู้ เหมือนที่เรารู้ เข้าใจ เหมือนที่เราเข้าใจ”

ทั้งนี้ความรู้ และความชำนาญของผู้ร่วมก่อตั้ง และผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบุคลากรที่ได้รับความเห็นชอบการเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนฯ (Investment Analyst) และการเป็นผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner) จากสำนักงาน ก.ล.ต. และมีประสบการณ์ในฐานะผู้บริหารระดับสูงในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนชั้นนำของประเทศไทย ในสายงานบริหารการลงทุน, วิเคราะห์การลงทุน และแนะนำการลงทุน มากกว่า 20 ปี ถือว่าเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ ที่จะสามารถนำเสนอบทวิเคราะห์การลงทุนที่มีคุณภาพ และให้คำแนะนำการลงทุน รวมทั้งการวางแผนการลงทุนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพให้กับนักลงทุนได้

อ่านต่อ

บริการของเรา

“Hippo Wealth Thailand” เป็นบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน ตามความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าแต่ละราย หรือ Boutique Investment Advisory Company ให้กับลูกค้าบุคคล (Individual) ลูกค้าสำนักงานครอบครัว (Family Office) และลูกค้าองค์กร (Corporate) ที่ต้องการลงทุนภายใต้การให้คำปรึกษาของบริษัทฯ มูลค่าเงินลงทุนตั้งแต่ 15 ล้านบาทขึ้นไป โดยเน้นไปที่หุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนชั้นนำของประเทศ เพราะเราเชื่อว่าลูกค้าทุกคนคือคนพิเศษ และการลงทุนที่เหมาะสมของแต่ละคนไม่เหมือนกัน (No One-Size-Fits-All Investment) โดยมีการจัดทำบทวิเคราะห์การลงทุน ทั้งรูปแบบกลยุทธ์ในภาพรวม และแบบเจาะจงรายหลักทรัพย์ เป็นข้อมูลสนับสนุนการให้คำปรึกษา แนะนำ และออกแบบพอร์ตการลงทุน รวมทั้งมีหลักสูตรความรู้ด้านการลงทุนตามแนวทางที่เป็นมาตรฐาน และปรัชญาการลงทุนของ “Hippo Wealth Thailand” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจลงทุนของลูกค้า ประกอบกับการคำนึงถึงความโปร่งใสเป็นที่สุด จะสามารถทำให้ลูกค้ามีการลงทุนที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่ดี หรือ High-Quality and Strong-Performing Investment ในระยะยาว ตามปรัชญาในการลงทุนของบริษัทได้

จุดเด่นของเรา

“Hippo Wealth Thailand” เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนในประเทศไทย ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจากกระทรวงการคลัง และภายใต้การกำกับการประกอบธุรกิจโดยสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทฯมีความพร้อมทั้งในด้านของบุคลากรที่มีความน่าเชื่อถือ มีประสบการณ์ และมีความรู้ความสามารถในสายงานบริหารการลงทุน, วิเคราะห์การลงทุน และแนะนำการลงทุนอย่างแท้จริง 

“ผู้บริหารของเรา”

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ฮิปโป เวลธ์ (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ “Hippo Wealth Thailand” อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของนายณาศิส ประเสริฐสกุล, CISA ในฐานะผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการลงทุน วิเคราะห์การลงทุน และบริหารความเสี่ยงมากกว่า 20 ปี ในฐานะผู้บริหารระดับสูง กรรมการ และที่ปรึกษาฯ โดยที่ก่อนหน้าที่จะก่อตั้ง ฮิปโป เวลธ์ ไทยแลนด์ ได้ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารสูงสุด สายงานการลงทุนและกลยุทธ์องค์กร และเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ของ บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (TIPH) รวมทั้งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารสูงสุดสายงานบริหารการลงทุน หรือ Chief Investment Officer (CIO) ของ บมจ. ทิพยประกันภัย (TIP) มาก่อน

ในด้านการศึกษา นายณาศิส ประเสริฐสกุล จบการศึกษาสูงสุด ในระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รวมทั้งผ่านการอบรมในหลักสูตรขั้นสูง ด้านบริหารการลงทุน, การจัดการทางการเงิน และกลยุทธ์องค์กรจากสถาบันชั้นนำของโลก อย่าง INSEAD, Harvard Business School, Imperial College, University of Cambridge

ปัจจุบันนายณาศิส ประเสริฐสกุล มีสถานะเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน (Investment Analyst) และผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner) จากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงาน ก.ล.ต.นอกจากนี้ยังเป็นผู้ถือคุณวุฒิ Certified Investment and Securities Analyst (CISA) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

อ่านต่อ

วีดีโอและพอดแคสต์

“7 กฎการเงินเบื้องต้น” ที่จะทำให้เราวางแผนการลงทุนได้ง่ายขึ้น The Moonshot Podcast EP.10

รายการ The Moonshot Podcast ใน EP นี้ คุณณาศิส ประเสริฐสกุล หรือ “นายหมูบิน” ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ฮิปโป เวลธ์ (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ ฮิปโป เวลธ์ ไทยแลนด์ จะมาชวนท่านคุยเกี่ยวกับ “7 กฎการเงินเบื้องต้น” ที่จะทำให้เราวางแผนการลงทุนได้ง่ายขึ้น ซึ่งเราได้นำหลักการง่ายๆที่สามารถนำไปใช้ได้จริงมานำเสนอ เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกและอาจเป็นจุดเริ่มต้น ให้ทุกท่านสามารถที่จะสามารถเห็นภาพของการวางแผนการลงทุนที่เป็นระบบได้ดีขึ้นไม่มากก็น้อย

อ่านต่อ

บทความการลงทุน

ลูกค้าของเรา
(Our Clients)

บริษัทฯจะเน้นการให้บริการกับนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลในประเทศไทยที่ต้องการลงทุนภายใต้การให้คำปรึกษาของบริษัทฯ มูลค่าเงินลงทุนตั้งแต่ 15 ล้านบาทขึ้นไป ตามความต้องการที่แท้จริง (Specific Needs) ของลูกค้าแต่ละรายเท่านั้น ผ่านการกำหนดเป้าหมายและแผนการลงทุนในระยะยาว (Long-Term Focus) มากกว่า 5 ปี โดยเน้นไปที่หุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคำนึงถึงความโปร่งใสเป็นที่สุด

75%

  • ลูกค้าบุคคล (Individual)

ลูกค้ารายบุคคลที่มีภาระกิจหรืองานหลักที่สำคัญต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว และเล็งเห็นว่าการลงทุนเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งต้องการผู้เชี่ยวชาญที่มีความน่าเชื่อถือ เข้ามาดูแลและให้คำปรึกษาด้านการลงทุน

11%

  • ลูกค้าสำนักงานครอบครัว (Family Office)

ลูกค้าที่ต้องการจัดตั้งหน่วยงานหรือทีมการลงทุนขึ้นมา เพื่อเข้ามาบริหารจัดการสินทรัพย์การลงทุนของครอบครัว บนวัตถุประสงค์ ความคาดหวัง และข้อจำกัดของลูกค้าแต่ละราย

14%

  • ลูกค้าองค์กร (Corporate)

ลูกค้านิติบุคคลที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแลและให้คำปรึกษาด้านการบริการสภาพคล่อง บริหารสินทรัพย์ และสร้างผลตอบแทนการลงทุน ตามนโยบาย และเป้าหมายขององค์กร

คำถามที่พบบ่อย

Frequently asked question

มีแน่นอน เพราะบริษัทฯประกอบธุรกิจภายใต้ใบอนุญาตที่ปรึกษาการลงทุนที่ได้รับการอนุมัติโดยกระทรวงการคลัง และภายใต้การกำกับการประกอบธุรกิจโดยสำนักงาน ก.ล.ต.

บริษัทฯจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโดยตรงจากลูกค้า (Fee-Only Investment Advisor) ในรูปแบบของค่าธรรมเนียมรายปี (Annual Fee) และค่าธรรมเนียมตามผลตอบแทน (Performance Fee) บนมูลค่าสินทรัพย์ลงทุนสุทธิภายใต้หรือเกิดจากการให้คำปรึกษาของบริษัทฯ เท่านั้น

ผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทฯคือบุคลากรที่ได้รับความเห็นชอบการเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนฯ (Investment Analyst) และการเป็นผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner) จากสำนักงาน ก.ล.ต. และมีประสบการณ์ ในสายงานบริหารการลงทุน, วิเคราะห์การลงทุน และแนะนำการลงทุน

ข่าวประชาสัมพันธ์